Vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ROK 2018- 2019

 

Při tvorbě projektu jsme vycházeli z podmínek naší školky. Je v souladu se státním vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávaní. Naší snahou je naplnit výchovné úkoly podnětným prostředím,
které dětem umožňuje přímé pozorování a vlastní činnost. Vzdělávací záměry zařazujeme do
tematických bloků, které jsou rozvrženy na určité časové úseky, zpravidla 1-2 týdenní. Školní
vzdělávací program k nahlédnutí zde
DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
Portfolio: (průběžně)- Každému dítěti vedeme složku, do které zapisujeme pokroky ve vývoji dítěte
(co by mělo dítě v daném věku zvládnout). Sledujeme úroveň řečových dovedností, rozumových
znalostí, matematických představ, úroveň jemné a hrubé motoriky a můžeme se tak zaměřit na oblast,
kterou je potřeba u dítěte více rozvíjet. Rodiče tak mohou společně s učitelkou konzultovat případné
dotazy či problémy svého dítěte.
Logopedická prevence: (denně)- Rytmicko-pohybové hry zaměřené na sluchové vnímání, dechová
cvičení, rozvoj motoriky jazyka a obličejových svalů, grafomotorika, nácvik a opakování říkadel pro
správnou výslovnost.
Angličtina: (1x týdně s denním procvičováním)- osvědčenou metodikou. Pracujeme s učebními
materiály pro výuku angličtiny dětí od 3 let.

Go to Top